Vlado Vrbič: Prestreljene sanje

Vlado Vrbič: Prestreljene sanje

Prestreljene sanje so "roman o življenju" Karla Destovnika Kajuha, pesnika in partizana, pomembno osebnost za zgodovino naših krajev in še posebej za razvoj poezije / literature v vojnem in povojnem času. Vlado Vrbič v tem romanu Kajuha popisuje kot človeka, ki je šel v vsem, kar je počel, do skrajnosti. V svojih pesmih nikakor ni olepševal brutalne revolucionarne logike, želel se je celo popolnoma poistovetiti z njo, obenem pa je čutil, kako njegova najbolj resnična pesem nastaja kot revolt zoper to poistovetenje. Moderatorka Gabriela Babnik Ouattara se je z Vladom Vrbičem med drugim pogovarjala o dvojnosti med idejno abstrakcijo in konkretnostjo, ki jo vsebuje Kajuhova poezija.

Durchlöcherte Träume ist ein "Roman über das Leben" von Karel Destovnik Kajuh, einem Dichter und Partisanen, der für die Geschichte unserer Region und insbesondere für die Entwicklung der Poesie/Literatur in der Kriegs- und Nachkriegszeit von Bedeutung ist. In diesem Roman beschreibt Vlado Vrbič Kajuh als einen Mann, der bei allem, was er tat, bis zum Äußersten ging. In seinen Gedichten beschönigte er die brutale revolutionäre Logik in keiner Weise, er wollte sich sogar voll und ganz mit ihr identifizieren, aber gleichzeitig spürte er, dass sein wahrstes Gedicht als Auflehnung gegen diese Identifikation geschrieben wurde. Die Moderatorin Gabriela Babnik Ouattara diskutierte mit Vlado Vrbič unter anderem über die Dualität zwischen der Abstraktion der Ideen und dem Konkreten in Kajuhs Poesie.