Vasko Atanasovski


Musicville

Green European Opera

Musicville
Vasko 2020a - zaobjavo photo josef leitner quadrat

Saxophonist, Flötist und Komponist

An jedem fünften Sonntag des Monats um 19:00 Uhr

Musicville je umetniški projekt Slovenije, Hrvaške in Avstrije, ki poteka od januarja 2023 do konca 2024, katerega cilj je preobrazba klasične evropske glasbene oblike v novo, inovativno in ustvarjalno sodelovanje, ki ga navdihujejo okolijska ozaveščenost, narava, domače obrti in tradicija.
Osrčje projekta so trajnostne, participativne in interdisciplinarne umetniške prakse, z namenom
aktiviranja in povezovanja različnih skupnosti ter občinstev.

Prizadeva si odgovoriti na vprašanja:
• Kako se lahko povežejo znanja s področja umetnosti in trajnostnosti?
• Kako se lahko predstavi sodobno kulturno produkcijo na podeželju?
• Kako lahko umetniki pomagajo ustvariti nove poslovne priložnosti, medtem ko varujejo okolje?

Zagotavlja okvir za povezovanje mednarodne skupine umetnikov različnih strok (glasba, gledališče,
arhitektura, vizualna umetnost, oblikovanje, ples ...) za sodelovanje z lokalnimi strokovnimi skupnostmi (kmetijstvo, ročna dela in obrti), okoljevarstveniki in znanstvenimi strokovnjaki.

Projekt je podprt, sofinanciran s strani EU.

Kaj se skriva za idejo projekta?
Ideja projekta je izboljšati ustvarjalnost in kvaliteto življenja umetnikov z učenjem novih veščin v praktičnem in vzajemnem pristopu, omogočanje umetnikom sodelovanja z mladimi in izkušenimi strokovnjaki iz različnih umetniških in neumetniških okolij, za ustvarjanje novih in nepričakovanih prizorišč za produkcijo in predstavitev sodobne glasbe.
Green European Opera; je zaključni dogodek sodelovanja med umetniki/udeleženci in mentorji ter združitev vseh aktivnosti med projektom. Opera je predstavljena skozi serijo treh zvočnih/vizualnih predstav v manjših podeželskih krajih partnerskih držav (Avstrija, Slovenija, Hrvaška), ki so oblikovane v opero v treh dejanjih in združujejo umetnike iz različnih disciplin in kulturnih okolij. Eden od pomembnih ciljev dogodka je prispevati k razvoju turizma ter osvežitev gospodarskega in družbenega življenja na podeželju.

Musicville ist ein künstlerisches Projekt Sloweniens, Kroatiens und Österreichs, das von Januar 2023 bis Ende 2024 läuft und zum Ziel hat, eine klassische europäische Musikform in eine neue, innovative und kreative Form zu verwandeln, inspiriert von Umweltbewusstsein, Natur, lokalem Handwerk und Traditionen.
Nachhaltige, partizipative und interdisziplinäre künstlerische Praktiken stehen im Mittelpunkt des Projekts, das folgende Ziele verfolgt
verschiedene Gemeinschaften und Publikumsgruppen zu aktivieren und zu verbinden.

Es soll Antworten auf die Fragen geben:
- Wie können Wissen im Bereich der Kunst und Nachhaltigkeit miteinander verknüpft werden?
- Wie kann zeitgenössische Kulturproduktion in ländlichen Gebieten präsentiert werden?
- Wie können Künstler dazu beitragen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen?

Es bietet einen Rahmen für die Zusammenführung einer internationalen Gruppe von Künstlern aus verschiedenen Disziplinen (Musik, Theater,
Architektur, bildende Kunst, Design, Tanz usw.), um mit lokalen Berufsgruppen (Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe), Umweltschützern und wissenschaftlichen Experten zusammenzuarbeiten.

Das Projekt wird von der EU unterstützt und kofinanziert.

Was ist die Idee hinter dem Projekt?
Die Idee des Projekts besteht darin, die Kreativität und die Lebensqualität von Künstlern zu verbessern, indem ihnen neue Fähigkeiten in einem praktischen und wechselseitigen Ansatz beigebracht werden, der es Künstlern ermöglicht, mit jungen und erfahrenen Fachleuten aus verschiedenen künstlerischen und nicht-künstlerischen Bereichen zusammenzuarbeiten, um neue und unerwartete Orte für die Produktion und Präsentation zeitgenössischer Musik zu schaffen.
Green European Opera; ist die Abschlussveranstaltung der Zusammenarbeit zwischen Künstlern/Teilnehmern und Mentoren und die Zusammenführung aller Aktivitäten während des Projekts. Die Oper wird in einer Reihe von drei audiovisuellen Aufführungen in kleinen ländlichen Städten der Partnerländer (Österreich, Slowenien, Kroatien) präsentiert, die zu einer Oper in drei Akten geformt werden und Künstler aus verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund zusammenbringen. Eines der wichtigsten Ziele der Veranstaltung ist es, zur Entwicklung des Tourismus und zur Belebung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in ländlichen Gebieten beizutragen.


 

Nachhören | Ponovno poslušanje
0:00
0:00